Zasady rekrutacji

Karta zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni

Rekrutacja na rok szkolny 2021/22

Warunki rekrutacji:

1. Uczniowie naszej szkoły mają automatycznie zapewnione miejsce na cały okres edukacji w szkole podstawowej, gdyż na taki czas zostaje zawarta umowa kształcenia.

2. Uczeń przechodzi procedurę rekrutacyjną raz przed podpisaniem umowy kształcenia.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma rodzeństwo uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły, absolwenci Przedszkola Niepublicznego Puchatkowo oraz dzieci pracowników szkoły.

3. Ze względu na pandemię Covid-19, która spowodowała zamknięcie placówek oświatowych w naszym kraju wydłużamy termin rekrutacji dla nowych uczniów. Rekrutacja do kl. 0, I-VIII będzie prowadzona do 20.06.2021 r. Po tym terminie karty zgłoszenia będą przyjmowane o ile szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

4. Aby przystąpić do rekrutacji należy złożyc w sekretariacie szkoły kartę zgłoszenia dziecka. 

5. W ramach rekrutacji zewnętrznej obydwoje rodzice dziecka aplikującego o przyjęcie do szkoły są zapraszani na rozmowę rekrutacyjną z dyrektorem szkoły lub osobą upoważnioną. Termin rozmowy będzie ustalany indywidualnie z rodzicami/opiekunami dziecka.

6. Uczniowie kl. II-VIII, którzy chcą przenieść się z innej szkoły do naszej, są proszeni o wzięcie udziału w sprawdzianach diagnozujących poziom umiejętności z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

7. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zaprosić dziecko aplikujące o przyjęcie do szkoły na zajęcia/rozmowę z pedagogiem szkolnym.

8. Nowi uczniowie mogą sie ubiegać o przyjęcie do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego o ile posiadamy wolne miejsca w danej klasie.

9. Lista uczniów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2021/22 zostanie podana do wiadomości w dniu 01.07.2021 r. Rodzice zostaną telefonicznie poinformowani o decyzji w sprawie przyjęciu dziecka do szkoły.

10. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia dziecka do szkoły bez podania przyczyny.

11. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Mogą zostać przyjęci do szkoły o ile zwolni się miejsce.

 

Etapy rekrutacji:

Etap pierwszy – złożenie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszenia do szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka musi być wypełniona czytelnie i kompletnie, a następnie przesłana/dostarczona do szkoły. 

Etap drugi – rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna z rodzicami kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły prowadzona jest przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. Ewentualnie rozmowa dziecka z pedagogiem szkolnym. Uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole w kl. II-VII są są proszeni o wzięcie udziału w sprawdzianach diagnozujących poziom umiejętności z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

Jeśli rodzice i dziecko pozytywnie przejdą etap drugi rekrutacji, możliwa jest realizacjia trzeciego etapu. 

Etap trzeci – podpisanie umowy

 1. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez rodziców/opiekunów ze szkołą umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wpłacenia wpisowego.
 2. Rodzice/opiekunowie w terminie do 10.07.2021 r. są zobowiązani dostarczyć do szkoły oba egzemplarze podpisanej umowy kształcenia oraz następujące dokumenty:
  • 2 aktualne zdjęcia dziecka
  • ewentualne opinie i orzeczenia lekarskie
  • dokumentację, dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata
  • diagnozę gotowości szkolnej (dla uczniów klasy I) – po zakończeniu roku szkolnego
  • świadectwo ukończenia danej klasy i potwierdzające promocję do klasy kolejnej (dla uczniów klas II – VIII).
 3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów oraz ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice zostaną poinformowani z dwutygodniowym wyprzedzeniem.