Zasady rekrutacji

Karta zgłoszenia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kuźnia Talentów w Chotyni

Rekrutacja na rok szkolny 2023/24

Warunki rekrutacji:

1. Uczniowie naszej szkoły mają automatycznie zapewnione miejsce na cały okres edukacji w szkole podstawowej, gdyż na taki czas zostaje zawarta umowa kształcenia.

2. Uczeń przechodzi procedurę rekrutacyjną raz przed podpisaniem umowy kształcenia.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma rodzeństwo uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły, absolwenci Przedszkola Niepublicznego Puchatkowo oraz dzieci pracowników szkoły.

4. Rekrutacja do kl. 0, I-VIII będzie prowadzona do 12.05.2023 r. Po tym terminie karty zgłoszenia będą przyjmowane o ile szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

5. Aby przystąpić do rekrutacji należy złożyć w sekretariacie szkoły kartę zgłoszenia dziecka.

6. W ramach rekrutacji zewnętrznej obydwoje rodzice dziecka aplikującego o przyjęcie do szkoły są zapraszani na rozmowę rekrutacyjną z dyrektorem szkoły lub osobą upoważnioną. Termin rozmowy będzie ustalany indywidualnie z rodzicami/opiekunami dziecka.

7. Uczniowie kl. II-VIII, którzy chcą przenieść się z innej szkoły do naszej, są proszeni o wzięcie udziału w 3 dniach próbnych.

8. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zaprosić dziecko aplikujące o przyjęcie do szkoły na zajęcia/rozmowę z pedagogiem szkolnym.

9. Nowi uczniowie mogą się ubiegać o przyjęcie do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego o ile posiadamy wolne miejsca w danej klasie.

10. Lista uczniów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2023/24 zostanie podana do wiadomości w dniu 15.05.2023 r. Rodzice zostaną telefonicznie poinformowani o decyzji w sprawie przyjęciu dziecka do szkoły.

11. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia dziecka do szkoły bez podania przyczyny.

12. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Mogą zostać przyjęci do szkoły o ile zwolni się miejsce.

Etapy rekrutacji:

Etap pierwszy – złożenie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszenia do szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka musi być wypełniona czytelnie i kompletnie, a następnie przesłana/dostarczona do szkoły. 

Etap drugi – rozmowa rekrutacyjna.

Rozmowa rekrutacyjna z rodzicami kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły prowadzona jest przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. Ewentualnie rozmowa dziecka z pedagogiem szkolnym. Uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole w kl. II-VIII są są proszeni o wzięcie udziału w 3 dniach próbnych.

Jeśli rodzice i dziecko pozytywnie przejdą etap drugi rekrutacji, możliwa jest realizacja trzeciego etapu. 

Etap trzeci – podpisanie umowy.

Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez rodziców/opiekunów ze szkołą umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wpłacenia wpisowego.

Rodzice/opiekunowie w terminie do 19.05.2023 r. są zobowiązani dostarczyć do szkoły oba egzemplarze podpisanej umowy kształcenia oraz następujące dokumenty: 2 aktualne zdjęcia dziecka ewentualne opinie i orzeczenia lekarskie, dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata. Po zakończeniu roku szkolnego: diagnozę gotowości szkolnej (dla uczniów klasy I) lub świadectwo ukończenia danej klasy i potwierdzające promocję do klasy kolejnej (dla uczniów klas II – VIII). Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów oraz ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice zostaną poinformowani z dwutygodniowym wyprzedzeniem.