Zajęcia dodatkowe

W naszej szkole organizujemy także zajęcia dodatkowe, które są odpłatne:

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 • logopedia Chotyniakształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej;
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;
 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej;
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń;
 • usprawnianie techniki czytania i pisania;
 • wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej;
 • rozwijanie kultury słowa potocznego i artystycznego;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka;
 • wyrabianie u dziecka właściwej motywacji do podjęcia prawidłowej wymowy;
 • nawiązanie właściwego kontaktu z dzieckiem, opartego na pełnym zaufaniu oraz ukształtowanie pozytywnego stosunku do zajęć;
 • kształtowanie świadomej analizy głoskowej i kontroli własnej wymowy przez dziecko;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków artykulacyjnych;
 • wyrabianie prawidłowego toru oddechowego;
 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg);
 • usprawnianie słuchu fonematycznego;
 • wywołanie lub poprawa wymowy danej głoski w: izolacji, sylabach, parach wyrazów, zdaniach, wierszach, mowie potocznej;
 • bogacenie słownictwa biernego i czynnego przez opowiadania, rozmowy.