Koła zainteresowań

Każdy uczeń ma talenty, a my je odkrywamy i rozwijamy!

W tym celu prowadzimy w szkole 11 kół zainteresowań. Obecnie prowadzimy koła: teatralne, plastyczne, taekwondo, sks, szachowe, zumbę, ogrodnicze, ortograficzne, kulinarne, mały inżynier, śpiewu i emisji głosu.

KOŁO TEATRALNE

teatr• percepcja sztuki czyli odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
• pobudzanie i rozwijanie zainteresowań teatrem;
• rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz twórczej aktywności;
• angażowanie uczniów w życie kulturalne szkoły – umożliwienie prezentacji własnych dokonań;
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy, budowanie więzi emocjonalnej, umiejętności pracy w zespole;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją;
• uwrażliwienie na piękno i kulturę słowa;
• doskonalenie sposobu oddychania i emisji głosu;
• doskonalenie umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych.

KOŁO PLASTYCZNE

plastyka• rozbudowanie kreatywnej postawy ucznia wobec sztuki i jej wytworów;
• tworzenie możliwości samodzielnego podejmowania działań twórczych;
• rozwój wyobraźni twórczej;
• umożliwienie ekspresji plastycznej;
• kształtowanie kreatywnej postawy wobec otoczenia;
• zapoznanie ucznia z wybranymi dziełami plastycznymi wybitnych twórców;
• ukazywanie dorobku kultury i sztuki polskiej;
• zaznajomienie z najważniejszymi dziełami sztuki europejskiej i światowej;
• poznanie głównych form plastycznych;
• rozwijanie doświadczeń warsztatowych.

TAEKWONDO

teakwondo• hartowanie charakterów uczniów;
• doskonalenie cech psychicznych poprzez rygorystyczny trening fizyczny;
• osiągnięcie jedności ciała i ducha;
• wzmocnienia ciała i poprawienia szybkości, siły, wytrzymałości i koordynacji;
• zwiększenie pewność siebie, czujności i samoświadomość;
• nauka zaufania – nie zarozumiałości czy zuchwałości, ale głębokiego zaufania we własne siły, we własne zdolności postępowania wobec coraz bardziej agresywnego otaczającego nas świata;
• wyrobienie przekonania o potrzebie aktywności ruchowej – rekreacyjnej, zdrowotnej, sportowej w życiu codziennym;
• uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała;
• zapobieganie agresji poprzez naukę szacunku do siebie samego i innych;
• harmonijny rozwój organizmu dziecka.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

pilka nozna• nauczanie techniki i taktyki mini siatkówki, mini koszykówki, mini piłki ręcznej i mini piłki nożnej;
• podnoszenie poziomu sprawności fizycznej i wydolności organizmu;
• kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu;
• rozwijanie i poszerzanie zainteresowań;
• przygotowanie do zawodów sportowych na różnych szczeblach;
• przestrzeganie zasady „fair play”;
• przygotowanie do samodzielnego sędziowania;
• nauczanie odpowiedzialności i współdziałania w zespole;
• integracja dzieci z różnych zespołów klasowych;
• kształtowanie zdolności organizacyjnych.

KOŁO SZACHOWE

szachy
• szanowanie i nie lekceważenie swojego przeciwnika;
• poznanie zasady gry w szachy;
• posiadanie umiejętności gry w sieci;
• przestrzeganie zasad gry;
• poznanie funkcji figur w grze;
• poznanie ruchów figur na planszy;
• umiejętne korygowanie własnych błędów i dążenie do samodoskonalenia;
• umiejętne posługiwanie się zegarem;
• rozpoznanie sytuacji zaszachowania przeciwnika;
• posiadanie umiejętności matowania.

ZUMBA

zumba dzieci• wyrabianie poczucia rytmu;
• nabywanie umiejętności wykonywania kroków tanecznych oraz układów tanecznych;
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
• wzmacnianie motywacji do pogłębiania pasji oraz zainteresowań;
• zachęcanie do prozdrowotnego stylu życia;
• kształtowanie koordynacji ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej;
• rozwijanie świadomości własnego ciała;
• doskonalenie orientacji w przestrzeni;
• budowanie pozytywnej samooceny;
• ćwiczenie umiejętności zapamiętywania oraz skupienia.

KOŁO OGRODNICZE

Koło ogrodnicze• zaciekawienie światem przyrody, hodowlą i pielęgnacją roślin oraz rozbudzenie pasji ogrodniczych;
• motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały;
• budowanie naukowego podejścia do rozwiązywanych problemów;
• zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia prostych prac ogrodniczych;
• planowanie i prowadzenie czynności w ogrodzie w różnych porach roku;
• planowanie i organizowania własnej pracy;
• współdziałanie w zespole, skuteczna komunikacja;
• posługiwanie się sprzętem ogrodniczym i korzystania z przyrządów obserwacyjnych, pomiarowych w sposób prawidłowy i bezpieczny;
• dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między działalnością człowieka, a stanem środowiska;
• poszerzenie wiedzy uczniów z wybranych działów tematycznych.

KOŁO ORTOGRAFICZNE

ortografia• zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „u” i „ó”;
• zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „ż” i „rz”;
• zapoznanie z zasadami pisowni wyrazów z „h” i „ch”;
• doskonalenie używania „u” lub „ó”, „ż” lub „rz”, „h” lub „ch”;
• stworzenie plansz ortograficznych;
• gry i zabawy dydaktyczne;
• konkursy ortograficzne;
• dyktanda;
• kalambury ortograficzne.

KOŁO KULINARNE

Koło kulinarne• Usprawnianie czynności samoobsługowych;
• Wyrabianie umiejętności posługiwania się prostymi sprzętami i urządzeniami kuchennymi;
• Zaspakajanie potrzeby wykonywania czegoś użytecznego dla siebie i innych;
• Właściwe zachowanie się i zwrócenie uwagi na należyte bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć w kuchni;
• Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w kuchni i ich nazw;
• Poznawanie nowych smaków;
• Próby samodzielnego przygotowywania potraw;
• Wyrabianie poczucia estetyki poprzez zewnętrzny obraz przygotowywanych potraw i ich estetyczne spożywanie;
• Wyrabianie umiejętności właściwego gospodarowania produktami spożywczymi i ich przechowywania;
• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

KOŁO MAŁY INŻYNIER

mały inzynier• lepsze zrozumienie otaczającego świata;
• rozwinięcie umiejętności zadawania pytań: jak to działa? dlaczego tak jest?;
• rozwinięcie wyobraźni, umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia;
• przyswojenie podstawowego pojęcia w zakresie robotyki, elektroniki, informatyki, fizyki, chemii;
• poznanie podstawy programowania;
• nauczenie się pracy w zespole;
• doskonałe bawienie się nauką;
• generowanie i rozwijanie pomysłów i idei;
• planowanie funkcjonalności i estetyki wykonania projektu umiejętny dobór i wykorzystanie dostępnych materiałów konstrukcyjnych i elektronicznych.

KOŁO ŚPIEWU I EMISJI GŁOSU

koło śpiewu• poznanie uwarunkowań prawidłowej emisji głosu podczas mówienia;
• zasygnalizowanie potrzeby zmiany nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych uczestników;
• poznanie funkcjonowania narządu głosu i mowy;
• przestrzeganie zasad ortofonii;
• ćwiczenie prawidłowej dykcji;
• nauka interpretacji głosowej tekstów poetyckich i prozatorskich;
• poprawa brzmienia głosu;
• usprawnienie funkcjonowania aparatu głosowego i artykulacyjnego;
• uświadamianie zalet poprawnej, starannej wymowy;
• kształcenie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki.