Edukacja domowa

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Kuźnia Talentów  w Chotyni jest otwarta na alternatywne rozwiązania edukacyjne, również na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. Szkoła wspiera uczniów umożliwiając edukację domową. Każdy uczeń w naszej Szkole  jest tak samo ważny,  ważne są jego indywidualne potrzeby, wzmacnianie mocnych stron  i praca nad słabszymi. Koncepcja ta sprawia, że każdy uczeń będzie się czuł w Szkole wyjątkowo dobrze. Jesteśmy szkołą  twórczą, wspierającą indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia, rozwijamy talenty i pogłębiamy zainteresowania. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodzicami.

 

      1. Kto może uczyć się w edukacji domowej?

Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraku każde dziecko, w wieku od 6 do 18 lat, ma obowiązek edukacji, który realizuje najpierw w przedszkolu, potem w szkole. Dyrektor szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się w domu. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której dziecko jest przyjęte. Wtedy nauczycielami dziecka mogą być: 

   Ø  rodzice,

   Ø  opiekunowie prawni,

   Ø  inne osoby, które wskażą rodzice albo opiekunowie.

Takie osoby nie muszą kończyć specjalnych studiów ani szkoleń.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Dyrektor szkoły może się zgodzić na edukację domową w danym roku szkolnym i wskazać  w decyzji etap edukacyjny. Są dwa etapy:

I etap – I, II i III klasa szkoły podstawowej,

II etap – IV–VIII klasa szkoły podstawowej,

Każde dziecko od oddziału przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej może uczyć się w formie edukacji  domowej. Nasza kadra wykwalifikowanych nauczycieli pomoże zorganizować naukę w  domu, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb dziecka.

Co ważne, nauczanie domowe jest całkowicie bezpłatną oraz zgodną z prawem formą spełniania obowiązku szkolnego, z której może skorzystać każdy uczeń.

 

      2.  Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko uczyło się w domu:

      ·  Uzyskaj zezwolenie na edukację domową. W tym celu złóż wniosek  do dyrektora szkoły

      ·  Do wniosku dołącz:

   Ø  oświadczenie, że zapewnisz dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na danym etapie kształcenia,

Ø  zobowiązanie, że Twoje dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Wydrukowane i podpisane przez rodzica dokumenty, należy doręczyć do szkoły, drogą pocztową lub osobiście. Dokumenty możesz złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Dyrektor na podstawie otrzymanych dokumentów udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej.

 

      3. Kiedy  może być wydana decyzja  administracyjna dyrektora szkoły w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły i realizowania przez nie obowiązku szkolnego poza szkołą?

Dyrektor wyda decyzję do 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożysz wszystkie dokumenty.

      4. Jak dziecko  będzie oceniane?

· Dziecko spełniające obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.

· Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie  obowiązku nauki poza szkołą.  Po zdanych egzaminach Twoje dziecko dostanie świadectwo ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie będzie oceny z zachowania. Nie będzie też ocen z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.

 

      5.  Jakie formy wsparcia zapewniamy w ramach edukacji domowej?

Zapewniamy następujące wsparcie dzieci/rodziców/opiekunów:

      ·  zapoznanie ze szkolnym zestawem podręczników i programów nauczania oraz wymaganiami z poszczególnych przedmiotów szkoły podstawowej;

      · przekazanie dokładnych informacji o egzaminach klasyfikacyjnych;

      · zapewnienie dostępu do książek z biblioteki szkolnej i pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej;

– w porozumieniu z dyrektorem  szkoły;

      ·  doradztwo i inspiracje ze strony naszej kadry (możliwość układania z nauczycielem planu pracy dla dzieci);

      · konsultacje z nauczycielami umożliwiające przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;

      · udział w zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci,

      · warsztaty dla uczniów, którzy mają trudności  z nawiązaniem właściwych relacji społecznych – trening komunikacji i radzenie sobie z emocjami,

      · konsultacje pedagogiczno – wychowawcze z pedagogiem i  psychologiem dotyczące budowania relacji, komunikacji  oraz  autoprezentacji.

      · udział dziecka w konkursach wewnątrzszkolnych oraz pozaszkolnych;

      · udział dziecka i rodziców w uroczystościach szkolnych i wycieczkach;

Szczegółowe warunki współpracy w ramach edukacji domowej oraz zasady przeprowadzenia egzaminów rocznych określa Regulamin Edukacji Domowej – zał. nr 1

      6.      Podstawa prawna

       ·  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) – art. 14 ust. 3, art. 37, art. 168, art. 172 ust. 2,

       · Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) – art. 10 ust. 8a-8b, art. 10a, art. 91b ust. 2b

       · Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2082) – art. 23, art. 54  

       ·  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.)

 

KONTAKT

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły Agnieszką Głasek w celu omówienia warunków współpracy.

W sprawie edukacji domowej w naszej szkole prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: 604 377 786 (dyrektor szkoły) lub 694 366 302 (sekretariat).