Dokumenty szkolne

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów w Chotyni mieści się w budynku wynajmowanym przez organ prowadzący pod adresem: Chotynia 33, 08-460 Sobolew.
2. Organem prowadzącym jest mgr Agnieszka Głasek.
3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, Delegatura w Siedlcach zgodnie z przepisami obowiązującego Dokumenty szkolneprawa w tym zakresie.
4. Statut szkoły opracowany jest na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
5. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi osiem lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.
6. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, tj.:

a) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
b) realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego;
c) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra właściwego do spraw    oświaty i wychowania;
d) prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.