Karta zgloszenia

Rekrutacja na szkolny 2018/19

Warunki rekrutacji:

1. Rekrutacja wewnętrzna trwa do 28.02.2018 r. Rodzice/opiekunowie uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły składają deklaracje w sprawie kontynuowania edukacji swoich dzieci w kolejnym roku szkolnym.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu na rok szkolny 2018/19 mają uczniowie aktualnie uczęszczający do szkoły, rodzeństwo uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły, absolwenci Przedszkola Niepublicznego Puchatkowo oraz dzieci pracowników szkoły.

3. Rekrutacja zewnętrzna będzie prowadzona od 01.03.2018 r. do 30.04.2018 r. do klas 0,I-VII.

4. Aby przystąpić do rekrutacji należy złożyc w sekretariacie szkoły kartę zgłoszenia dziecka. 

5. W ramach rekrutacji zewnętrznej obydwoje rodzice dziecka aplikującego o przyjęcie do szkoły są zapraszani na rozmowę rekrutacyjną z dyrektorem szkoły lub osobą upoważnioną. Termin rozmowy będzie ustalany indywidualnie z rodzicami/opiekunami dziecka.

6. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zaprosić dziecko aplikujące o przyjęcie do szkoły na zajęcia z pedagogiem szkolnym w celu potwierdzenia gotowości szkolnej dziecka.

7. Lista uczniów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2018/19 zostanie podana do wiadomości w dniu 12.05.2018 r. Rodzice zostaną telefonicznie poinformowani o decyzji w sprawie przyjęciu dziecka do szkoły.

8. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia dziecka do szkoły bez podania przyczyny.

9. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Mogą zostać przyjęci do szkoły o ile zwolni się miejsce.

 

Etapy rekrutacji:

Etap pierwszy – złożenie przez rodziców/opiekunów karty zgłoszenia do szkoły oraz wpłacenie kaucji

Karta zgłoszenia dziecka musi być wypełniona czytelnie i kompletnie, a następnie przesłana/dostarczona do szkoły. 

Etap drugi – rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna z rodzicami kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły prowadzona jest przez dyrektor szkoły lub wskazaną przez nią osobę ewentualnie rozmowa dziecka z pedagogiem szkolnym. Jeśli rodzice pozytywnie przejdą etap drugi rekrutacji możliwa jest realizacjia trzeciego etapu. 

Etap trzeci – podpisanie umowy

 1. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez rodziców/opiekunów ze szkołą umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wpłacenia wpisowego.
 2. Rodzice/opiekunowie w terminie do 30.06.2017 r. są zobowiązani dostarczyć do szkoły oba egzemplarze podpisanej umowy kształcenia oraz następujące dokumenty:
  • 2 aktualne zdjęcia dziecka
  • ewentualne opinie i orzeczenia lekarskie
  • dokumentację, dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata
  • diagnozę gotowości szkolnej (dla uczniów klasy I)
  • świadectwo ukończenia danej klasy i potwierdzające promocję do klasy kolejnej (dla uczniów klas II - VI).
 3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów oraz ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice zostaną poinformowani z dwutygodniowym wyprzedzeniem.