1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kuźnia Talentów w Chotyni mieści się w budynku wynajmowanym przez organ prowadzący pod adresem: Chotynia 33, 08-460 Sobolew.
2. Organem prowadzącym jest mgr Agnieszka Głasek.
3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty, Delegatura w Siedlcach zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w tym zakresie.
4. Statut szkoły opracowany jest na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
5. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi sześć lat i jest realizowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.
6. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych, tj.:

a) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
b) realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego;
c) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra właściwego do spraw    oświaty i wychowania;
d) prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

Wykaz dokumentów Szkoły:

1) Statut 

2) Szkolny Plan Nauczania

3) Regulamin Dowozów 

4) Roczny Plan Pracy 2016/17

5) Program Wychowawczy

6) Program Profilaktyczny

7) Koncepcja Pracy Szkoły

8) Regulamin WSO