Każdy uczeń ma talenty, a my je odkrywamy i rozwijamy. W tym celu prowadzimy w szkole 9 kół zainteresowań.

Obecnie prowadzimy koła: taniec, plastyczne, sks, mały inżynier, taekwondo, teatralne, szachowe, przyrodnicze, śpiewu i emisji głosu.  

KOŁO TANECZNE

Główne cele zajęć:

 • nauczenie i doskonalenie tej formy aktywności ruchowej;
 • rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch;
 • wyrażanie emocji;
 • kształcenie estetyki ruchowej;
 • doskonalenie poczucia rytmu;
 • budzenie wiary we własne możliwości;
 • pokonywanie tremy i nieśmiałości
 • czerpanie radości z tańca.

KOŁO PLASTYCZNE

Główne cele zajęć:

 • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych;
 • dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
 • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem;
 • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
 • rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw prac plastycznych); 
 • rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania.

SKS

Główne cele zajęć:

 • propagowanie zdrowego stylu życia i uprawiania aktywności fizycznej;
 • poprawianie ogólnej sprawności fizycznej i specjalnej w zakresie piłki nożnej i innych sportów;
 • doskonalenie elementów technicznych i taktycznych różnych dyscyplin sportowych;
 • wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące prepisów gry i sędziowania;
 • kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
 • nauka elementów techniki i taktyki gry;
 • nauka współpracy w zespole.

TAEKWONDO

Główne cele zajęć:

 • hartowanie charakterów uczniów;
 • sposób na doskonalenie cech psychicznych poprzez rygorystyczny trening fizyczny;
 • osiągnięcie jedności ciała i ducha;
 • wzmocnienia ciała i poprawienia szybkości, siły, wytrzymałości i koordynacji;
 • zwiększenie pewność siebie, czujności i samoświadomość;
 • nauka zaufania - nie zarozumiałości czy zuchwałości, ale głębokiego zaufania we własne siły, we własne zdolności postępowania wobec coraz bardziej agresywnego otaczającego nas świata;
 • wyrobienie przekonania o potrzebie aktywności ruchowej - rekreacyjnej, zdrowotnej, sportowej w życiu codziennym;
 • uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego trybu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała;
 • zapobieganie agresji poprzez naukę szacunku do siebie samego i innych;
 • harmonijny rozwój organizmu dziecka;
 • kształtowanie pożądanych postaw osobowościowych;
 • wyrobienie w uczniach poczucia własnej wartości;
 • wdrożenie do samokontroli i samooceny;
 • poznawanie umiejętności racjonalnego trybu życia, hartowani, uodparniania organizmu na ujemne
  wpływy środowiska.

MAŁY INŻYNIER

Główne cele zajęć:

 • - ; W budowie
 • - ;
 • - ;
 • - ;
 • - ;
 • - ;
 • - .

KOŁO TEATRALNE

Główne cele zajęć:

 • percepcja sztuki czyli odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
 • umiejętność tworzenia wypowiedzi – ekspresja przez sztukę i umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury;
 • wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa;
 • wpływanie na większą aktywność uczniów - rozwój ich wyobraźni, umiejętności odczuwania, odbioru dzieł kultury, współdziałania w grupie, odpowiedzialności za działalność własną i całego zespołu;
 • stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej;
 • poznanie i rozwijanie własnych możliwości;
 • rozwijanie koncentracji, wyobraźni, myślenia, pamięci;
 • kształcenie właściwej modulacji głosu, jego siły i poprawnej dykcji;
 • odwołanie się do indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych;
 • zachęcanie do samokształcenia oraz stałego rozwoju własnej osobowości;
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, życzliwość, otwartość, szczerość, szacunek do pracy innych;
 • wdrażanie do samodzielności;
 • pobudzanie do aktywności twórczej;
 • wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości;
 • współdziałanie w grupie;
 • kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności;
 • kształcenie potrzeb i umiejętności odbioru dzieł sztuki
 • wzbogacanie wiedzy i rozszerzanie słownictwa z zakresu wiedzy o teatrze;
 • poznanie specyfiki pracy aktora;
 • poznanie procesu twórczego nad spektaklem;
 • wypracowanie różnorodnych sposobów radzenia sobie z tremą;
 • zwalczanie wstydu występowania przed publicznością;
 • nabywanie umiejętności przekształcania wypowiedzi słownych na treści obrazowe i akustyczne;
 • kształtowanie w uczniach nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.

KOŁO SZACHOWE

Główne cele zajęć:

 • nauczenie każdego chętnego ucznia gry w szachy poczynając od zapoznania z regułami gry;
 • kształtowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów;
 • wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy wraz z przestrzeganiem zasad gry "fair play";
 • ćwiczenie koncentracji, pamięci i uwagi, logicznego myślenia i cierpliwości, logiki i intuicji;
 • zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów zarówno w zadaniach szachowych jak i w grze;
 • szanowanie i nie lekceważenie swojego przeciwnika;
 • rozpoznawanie sytuacji patowych;
 • umie uczyć się na własnych błędach.

KOŁO PRZYRODNICZE

Główne cele zajęć:

 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą;
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna;
 • wpajanie silnego związku ze środowiskiem;
 • wdrażanie do działań mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne;
 • zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku;
 • naukę ekologicznego życia we własnym domu;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji dotyczących środowiska z różnych źródeł (czasopisma, encyklopedie, słowniki) oraz umiejętne wykorzystywanie ich w praktyce;
 • wspieranie poczucia własnej wartości i własnych możliwości;
 • naukę wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka w środowisku;
 • uzmysławianie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie;
 • dostrzeganie zjawisk fizycznych zachodzących w otaczającym świecie;
 • rozwijanie zainteresowań badawczych;
 • poznanie informacji na temat budowy Układu Słonecznego;
 • dowodzenie korelacji międzyprzedmiotowej (fizyka – chemia – biologia -matematyka – technologia informacyjna). 

KOŁO ŚPIEWU I EMISJI GŁOSU

Główne cele zajęć:

 • poznanie uwarunkowań prawidłowej emisji głosu podczas mówienia;
 • zasygnalizowanie potrzeby zmiany nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych uczestników;
 • poznanie funkcjonowania narządu głosu i mowy;
 • przestrzeganie zasad ortofonii;
 • ćwiczenie prawidłowej dykcji;
 • nauka interpretacji głosowej tekstów poetyckich i prozatorskich;
 • poprawa brzmienia głosu;
 • usprawnienie funkcjonowania aparatu głosowego i artykulacyjnego;
 • uświadamianie zalet poprawnej, starannej wymowy;
 • kształcenie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki;
 • poznawanie literatury muzycznej i wiedzy o muzyce;
 • poznanie repertuaru piosenek dziecięcych, popularnych, ludowych;
 • kształtowanie sprawności motorycznej;
 • kształcenie umiejętności szybkiej reakcji (refleks);
 • kształcenie koordynacji ruchowej i słuchowo - ruchowej.